Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 451, vznikly dnem 1. 7. 2000 sloučením dříve samostatných středních škol, tedy SOŠ a Gymnázia, které působily na téže adrese. Rozhodnutí o sloučení vydalo MŠMT ČR dne 28. 1. 2000 č .j.: 11143/2000-II/2 (podepsán vrchní ředitel sekce správní Ing. Stanislav Karabec). Tímto rozhodnutím vyvrcholil několikaletý „optimalizační“ tlak MŠMT na redukci středního školství v okrese Frýdek-Místek. Dlouhodobá snaha vedení obou škol o zachování jejich samostatnosti, podporovaná až do konce představiteli Města Frýdek-Místek, byla marná. V rámci reformy veřejné správy byla dnem 1. 10. 2001 škola delimitována od MŠMT ČR na Moravskoslezský kraj, který se stal jejím zřizovatelem. V srpnu roku 2004 dochází k přesunu Gymnázia a SOŠ z budovy na tř. T.G. Masaryka 451 do budovy bývalé 10. ZŠ na ulici Cihelní 410.

Nyní pár slov k historii vzniku jednotlivých součástí školy.

 

Střední odborná škola (původně Rodinná škola)

 

Nové vedení SOU, Frýdek-Místek, Rudé armády 451, pochopilo, že po společenském zlomu v listopadu 1989 zřejmě dojde k velké restrukturalizaci středního školství a hledalo pro svou školu, zabývající se výukou profesí především pro služby, další uplatnění. Ve snaze o zajištění oboru rodinná škola se angažoval především ředitel SOU p. Jaroslav Homolka s kolegy Mgr. Marcelou Milatovou a Ing. Jaroslavem Konečným.
Tato skupina předložila na MŠMT řadu návrhů osnov, v nichž byl vznikající obor orientován velmi flexibilně na cizí jazyky, počítačové znalosti, znalosti ekonomické, psychologické atd. Nosné předměty bývalých rodinných škol, tzv. knedlíkáren, šití a vaření, měly být jen doplňkem studijního programu. V rámci hektického období roku 1990 se podařilo, v rámci předvolební kampaně, zajistit návštěvu školy tehdejším ministrem školství prof. Milanem Adamem, kandidátem Československé strany socialistické. Ten jako správný politik slíbil vše, ovšem když socialisté volby prohráli, zůstalo jen u příslibů.
Naštěstí duch doby byl takový, že se řediteli SOU p. Homolkovi za pomoci tehdejšího místopředsedy ONV Mgr. Jana Krulikovského podařilo převést slova ve skutky a 2. července 1990 proběhlo první přijímací řízení. Od 1. 9. 1990 pak zahájila jedna třída Rodinné školy studium I. ročníku.
Rodinná školy působila nejprve v rámci SOU, kde ji měla ve své kompetenci zástupkyně ředitele pí. Ludmila Nerudová. Když přišel pokyn k osamostatnění rodinných škol, stala se Mgr. Nerudová od 1. 1. 1992 první ředitelkou této školy. Od 1. 9. 1992 se pak stává ředitelkou Mgr. Zuzana Škorňoková.
Vývoj rodinných škol je poznamenán obrovským kvasem té doby. Škola byla nejprve dvoustupňová, kdy studentky po 3. ročníku absolvovaly závěrečné zkoušky z praktických předmětů (šití, vaření) a ty schopnější postoupily do 4. ročníku k odborné maturitě. Dvojstupňovitost školy záhy mizí, stejně jako klesá význam praktických předmětů. Několikrát změněné osnovy kladou stále větší význam na znalost cizího jazyka, práce s počítačem, zdravotně-sociálních a ekonomických předmětů. V době, kdy se osnovy tohoto oboru začínají blížit našim návrhům z jara roku 90, přichází na jaře roku 97 pokyn k ukončení činnosti rodinných škol.
Značným úsilím ředitelky Mgr. Škorňokové a její zástupkyně Mgr. Karly Nevludové se podařilo zajistit transformaci rodinné školy na střední odbornou školu, vyučující od šk. roku 97/98 čtyřletý studijní obor veřejnosprávní činnost. Ten byl na SOŠ vyučován až do ukončení její samostatné činnosti.
Od 1. 9. 1997 se škola jmenuje Střední odborná škola. Absolventky studijního oboru rodinná škola neměly v praxi na růžích ustláno. Značná část veřejnosti se na ně dívala s despektem, který byl dán z části tradicí, z části úrovní některých rodinných škol. Přesto řada našich absolventek pokračovala v dalším studiu na vyšších odborných školách (máme např. úspěšné absolventky technické VOŠ v Kopřivnici), vysokých školách (včetně medicíny), Státních jazykových školách atd. Řada z nich se dokázala úspěšně prosadit i v praxi, někdy i ve velmi netradičních oborech (letuška atd.).
Od školního roku 2000/01 opouštějí školu první absolventi tohoto oboru. Část jich nastupuje na VŠ, část na VOŠ a část zamíří do praxe. Jejich úspěchy v dalším studiu i v praxi se odvíjejí od míry úsilí, kterou studenti věnovali vzdělávací nabídce, která jim byla školou poskytnuta.

Nahoru  |  SOŠ  |  Gymnázium

Gymnázium

 

Idea druhého městského gymnázia se objevuje již brzy po listopadu r. 1989. Iniciátorem ze strany Městského úřadu je tehdejší místostarosta Ing. Martin Říman, obdobné cíle má i ředitel místeckého Gymnázia P. Bezruče Mgr. Bohumír Kocich, který předkládá projekt přechodu GPB na šestiletý cyklus s tím, že úbytek kapacity školy bude kompenzován vznikem dalšího čtyřletého gymnázia. Pro rok 1991 se ještě ČŠI podaří tento projekt zablokovat, jeho realizace je však pozastavena jen o jeden rok. Vznik nového gymnázia je jednoznačně podporován tehdejším ředitelem Školského úřadu Mgr. Jiřím Faldynou a prostory pro vznikající školu ochotně přislíbil poskytnout ředitel SOU Jaroslav Homolka.
V březnu 1992 vydává MŠMT zřizovací listinu školy a pověřuje Ing. Jaroslava Konečného výkonem funkce ředitele gymnázia. Příprava na první školní rok probíhá ve značně bojových podmínkách, přesto 1.9.1992 zahajuje 90 studentů ve 3 třídách výuku v prvním ročníku. Již od vzniku gymnázia je ředitelům škol působících v areálu na tř. T.G.Masaryka 451 jasné, že dostupné prostory nebudou pro rozvíjející se školy dostačovat, a tak ředitelé p. Homolka a Ing. Konečný usilují o rozšíření areálu vhodnou přístavbou.
Vzniklý nedostatek učeben je řešen stěhováním za výukou do odborných učeben, směňováním a v dobách nejtěžších (šk. r. 1995/96) i výukou v učebně I. ZŠ, kterou nezištně zapůjčil její ředitel Mgr. Zbyněk Šostý.
Mezitím se po několikaletém úsilí podařilo prosadit projekt rozšíření stávajícího areálu o jeden učební pavilon do akce „3 miliardy do školství“. Přípravné práce byly zahájeny v r.1995, stavba pak v r. 1996, kdy k 20. 12. měla být stavba také kolaudována.
Celá doba výstavby byla doprovázena finančními problémy, které se odvíjely od chybně zpracovaného a podhodnoceného stavebního záměru jednou projekční firmou. Rovněž výběr zhotovitele, který byl z finančních důvodů vázán především na nejlevnější nabídku, nebyl šťastný. Výstavbu doprovázela od samého začátku řada dalších komplikací, jako skluzy v termínech způsobené částečně počasím, částečně přepracováním projektu, ale především přístupem vedoucích pracovníků zhotovitele – Firmy Martys. Objekt byl nakonec zhotoven o I. patro nižší, než byla původní představa.
Ještě do 19. 8. 1996 to však vypadalo, že z finančních důvodů budeme muset ubrat i další patro. Tento den se však řediteli Školského úřadu Mgr. Faldynovi podařilo zajistit chybějící částku (cca 6 mil. Kč). Za značného úsilí všech tří zmíněných ředitelů a také ZŘ SOU p. Luboše Eschnera a stavební techničky ŠÚ pí. Věry Štefkové byl objekt v přijatelném rozsahu dostavěn.
S kvalitou díla jsme však spokojeni nebyli, téměř celý rok 1997 (přestože k 1.9.1997 začíná v objektu výuka), probíhalo odstraňování nedodělků. V roce 1997 zaniká několik subdodavatelů, v r. 1998 i generální dodavatel (zhotovitel) stavby, který svým subdodavatelům neuhradil dodávky za více než 2 mil. Kč. Poškozena byla i škola, neboť řadu tzv. „reklamačních“ oprav musela uhradit ze svých prostředků. Tato stavba je důkazem pravdy, že šetření na nepravém místě může vést k velkým finančním ztrátám.
Objekt se však přes všechny potíže podařilo zprovoznit, v důsledku redukce o 1 patro však tento neřeší všechny potřeby školy, která dále využívá řadu učeben v jiných částech areálu. V dobách, kdy byl ředitel školy prakticky zcela vytížen pracemi souvisejícími s výstavbou a odstraňováním nedodělků, padalo řízení školy na bedra zástupkyně Mgr. Jaroslavy Dvořákové, která za to zaslouží poděkování.
Gymnáziem k 30. 6. 2004 prošlo 8 ročníků absolventů, většina z nich pokračovala ve studiu na VŠ, menší část na VOŠ, malá část nastoupila přímo do praxe nebo se věnovala mateřským povinnostem. Naši absolventi studují na všech typech vysokých škol, jejich úspěšnost při přijetí většinou odpovídá úsilí, které věnovali studiu po dobu docházky na naší škole. Úspěšnost ve studiu na VŠ je dále ovlivněna i mírou samostatnosti a zodpovědnosti za svůj vlastní osud, kterou si dotyčný student po dobu středoškolských studií vypěstoval.

Nahoru  |  SOŠ  |  Gymnázium

 

Současnost

Z kapacitních důvodů došlo v létě roku 2004 k přesunu Gymnázia a Střední odborné školy na bývalou 10. ZŠ ve Frýdku. V následujících letech se areál školy modernizoval.

Areál je nově zateplen, včetně výměny oken, osvětlení a elektrických rozvodů; je nově vybaven systémem regulace vytápění, rekonstrukcí prošla veškerá sociální zařízení, dvě tělocvičny a rozsáhlé venkovní hřiště.

Ve škole se nachází moderní učebna písemné a elektronické komunikace, dvě nově vybavené učebny informatiky a výpočetní techniky s napojením na síť Internet, které jsou žákům bezplatně přístupné i mimo vyučování. Žáci mají také možnost bezplatné komunikace prostřednictvím elektronické pošty a možnost využívat Wi-Fi síť. Nově je zbudována žákovská knihovna krásné, odborné a cizojazyčné literatury, včetně několika počítačových pracovišť. Výuka cizích jazyků (JA, JN, JR, JF) probíhá ve specializovaných učebnách, z nichž jedna je nově zbudována a je vybavena IT technikou. Žákům jsou k dispozici odborné učebny fyziky, matematiky, biologie, estetické výchovy; chemická laboratoř, multimediální učebna přírodovědných předmětů. V rámci volnočasových aktivit mohou žáci navštěvovat zájmové kroužky zaměřené na volejbal, horolezectví, míčové hry, badminton a estetickou výchovu. K občerstvení slouží žákům školní bufet a automat na nápoje, mohou se stravovat ve školní jídelně, která se nachází v areálu školy. Aktuálně probíhá rekonstrukce šaten, jež budou žákům k dispozici od září 2021.

Škola pořádá pro žáky dvoudenní adaptační pobyt pro žáky 1. ročníku na začátku školního roku. Lyžařské a letní sportovní kurzy. Společenský ples pro maturanty a jejich rodiče. Poznávací zájezdy, např. do Anglie, Německa, Francie a Belgie. Řadu soutěží a olympiád, tematické exkurze, návštěvy výstav, divadelních a filmových představení, koncertů. Cihelní ligu ve volejbale, Vánoční turnaj v kopané.

Škola nabízí všem žákům i nadále velmi dobrou úroveň všeobecného vzdělání (gymnázium, zaměření všeobecné) i s technickou profilací (gymnázium, zaměření technické) a odborného vzdělání se všeobecným základem (veřejnosprávní činnost). Tak je připravuje ke studiu v široké škále oborů v terciální sféře i k vstupu do praxe, rozvíjí jejich nadání, vědomosti a dovednosti. Umožňuje žákům vytváření postojů důležitých pro jejich další osobní rozvoj a život ve společnosti.

Škola je zapojena do řady celostátních projektů. Žáci se účastní charitativních sbírek (Život dětem, Bílá pastelka), podporují africkou školu v zimbabwském Tengenenge, pořádají výstavy výtvarných prací a fotografií (Inspirace uměním), aktivně se zapojili do multikulturního projektu EDISON. V rámci SIPVZ vznikl projekt EVVA – Estetická výchova v akci (tvorba výukových materiálů k dějinám umění a vybavení učeben estetické výchovy audiovizuální technikou), projekt Tvorba výukových materiálů pro výuku fyziky na gymnáziu, projekt Člověk a příroda interaktivně (v rámci OPVK). Cílem bylo vytvoření databáze videopokusů z fyziky a chemie a vytvoření interaktivního výukového programu z biologie člověka. Škola realizovala i projekt Inovace krok za krokem. Dále škola působila v projektech Podpora přírodovědných předmětů a Restart. Od školního roku 2017/2018 je škola zapojena do projektu Šablony pro SŠ. Škola získala ocenění Fakultní škola Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, spolupracuje s MFF a PřF UK Praha a FBI, FEI a HGF VŠB-TU Ostrava, podporuje činnost ICe MSK pro ZŠ a SŠ v MSK. Při škole působí aktivně Klub malých debrujárů.

Od školního roku 2019/2020 je nově otevřen nový obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium, denní forma vzdělávání. Obor je určen žákům pátých tříd, kteří se již chtějí vydat na cestu za hlubším porozuměním světu.